Przed rejestracja przeczytaj i potwierdz przeczytanie poni�ych najwa�niejszych zasad w grze!

Pami�taj o:

1. Mo�na posiada� tylko 1 konto na danym �wiecie.
2. Z jednego komputera mog� gra� 2 lub wi�cej os�b wy��cznie po zg�oszeniu tego do obs�ugi (zarejestrowanie multi).
3. Nie obra�aj innych u�ytkownik�w, oraz ich warto�ci.
4. Oferty handlowe oraz inne transakcje umieszczaj na Forum Handlowym.
5. Stosuj zasade Fairplay i przestrzegaj Netykiety!
6. Polecamy przeczytanie Manual'a przed rozpocz�ciem gry!


To tylko kilka g��wnych zasad! Pami�taj aby zapozna� si� z poni�szym ca�ym regulaminem!


Miejsce: Regulamin
Opis: ponizej...

1 Wprowadzenie

Niniejszy regulamin jest zbiorem praw i zasad cile obowizujcych w wiecie gry Crimson Creation. Niestosowanie si do niego grozi zablokowaniem dostpu do gry.


2 Cele i patnoci

1. CCrpg ma suy graczom do zabawy, zrelaksowania si po cikim dniu pracy etc. Chora rywalizacja nie jest tu wskazana :)

2. Gra w CCrpg jest bezpatna, wymagana jest jedynie rejestracja i przestrzeganie regulaminu.

3. Odpatne jest jedynie korzystanie z niektrych usug, dodatkowych opcji, krain etc. Patno odbywa si poprzez przelew lub via sms.

4. Waciciele gry nie ponosz odpowiedzialnoci za bdy i problemy zwizane z patnociami wynike po stronie operatora telefonii lub firm Allpay.pl, wszelkie reklamacje odnonie braku kodu powinny zosta rozpatrzone przez Allpay.pl.

5. Kody zakupione przelewem lub smsem, zostaj przez gracza wymienione na 'kredyty'.

6. Uytkownik zakupuje moliwo uzyskania dostpu do dodatkowych moliwoci gry.

7. W przypadku wystpienia bdu zwizanego z 'kredytami', administracja po rozpatrzeniu sprawy - i jeeli uzna to za stosowne - zwrci punkty kredytowe uytkownikowi. Administracja dooy wszelkich stara aby zapobiec pojawianiu si jakichkolwiek bdw zwizanych z patnociami.

8. Wszelkie prby uzyskania kodw / kredytw w sposb nielegalny, moe zosta uznane za prb wamania, a wiec zostanie zgoszone na policj. Uytkownik straci rwnie moliwo dalszej gry.

9. Punkty 'kredytowe' s przypisane do danego konta, niema moliwoci przesania ich na inne konto.

10. Liczba punktw kredytowych zakupionych poprzez sms / przelew, jest zalena od typu usugi. Obowizuje przelicznik w momencie wysania smsa/przelewu. Podany jest na stronie z formularzem zamiany Kodu -> kredyty.

11. Administracja nie zwraca pienidzy za niewykorzystany kod.

12. Patnoci via sms s obsugiwane na terenie polski. Przelewy na terenie caego wiata - zaley od typu transakcji.

13. Patnoci SMS oraz przelewy s obsugiwane przez Allpay.pl.

14. Administratorzy zastrzegaj sobie prawo do ukarania gracza (w obrbie wiata gry), poprzez zablokowania dostpu do gry, zdegradowanie postaci etc, niezalenie od iloci zakupionych kredytw. Gracz przyjmuje do wiadomoci, i fakt zakupu kredytw nie powoduje objcia go immunitetem nietykalnoci - jest traktowany na rwni z pozostaymi graczami.

15. Handel postaciami, przedmiotami lub innymi rzeczami zwizanymi cile ze wiatem Crimson Creation poza gr jest zabronione. W przypadku wykrycia usuwane jest konto sprzedajcego i kupujcego. Dotyczy to midzy innymi aukcji na allegro.

16. Zabrania si 'prania pienidzy' w butiku lub w jakikolwiek inny sposob uzyskiwania wikszej iloci pienidzy z kodw/kredytw ni ich nominalna warto (pomijajc uczciwe wymiany pomidzy graczami).


3 Gracze

1. W grze mog uczestniczy wszystkie osoby prawne (zarejestrowane), zarwno z Polski jak i zagranicy, uczestniczcy w yciu gry na wasn odpowiedzialno.

2. Gracze s w wiecie gry podstawow jednostk. Dlatego wymagane jest:

 • Przestrzeganie zasad netykiety, nie obraanie si na wzajem;

 • przestrzeganie polskiego prawa;

 • przestrzeganie niniejszego regulaminu.

3. Administratorzy gry nie ponosz odpowiedzialnoci za treci przekazywane na stronie uytkownika, jednak informacje w jakikolwiek sposb amice polskie prawo bd usuwane.

4. Gracz ma prawo w kadej chwili zmieni informacje zawarte na swojej stronie w profilu.

5. Gracz zobowizuje si do unikania bdw ortograficznych i pisania zgodnie z normami jzyka polskiego. Osoby, ktre bd popenia notoryczne bdy pomimo ostrzee, mog zosta ukarane.

6. Jeeli gracz zostanie zbanowany nie wolno mu zakada dodatkowych kont w stylu: za_co_mnie_zbanowano, nick_zbanowany itp. Kontakt gracza z administracj moliwy jest tylko przez Gadu-gadu lub drog mailow. Zakadanie takich kont moe zosta dodatkowo ukarane w przypadku odbanowania konta.

7. Gracz zobowizuje si do nie uywania wulgarnych nickw, obraajcych innych, podszywania pod innych.

8. Gracz zobowizuje si do dbania o bezpieczestwo wasnego konta, a wic stosowanie skomplikowanych hase, nie przekazywanie hasa osobom trzecim. W przypadku wama na konto, spowodowanego zaniedbaniem bezpieczestwa przez uytkownika, administratorzy postaraj si pomc w miar mozliwoci. Jednak nies do tej pomocy zobowizani.

9. Konto gracza, na ktre niebyo logowa przez 30 dni, zostanie usunite. W wyjtkowych sytuacjach, gracz po zwrceniu si do Administracji, moe odzyska usunite konto.

10. Gracz zobowiazuje si do nie propagowania innych gier typu BBRPG/MMORPG.

11. Gracz zobowiazuje si do nie podnoszenia w sztuczny sposb pozycji butikw na liscie poprzez czynnoci takie jak: sprzeda itemw za cene zawyon, sprzeda itemw za ceny zanione, sprzedawanie 'zomu'.

12. Gracz zobowiazuje si do dokonywania transakcji midzywiatowych wycznie przez Urzd Celny.

13. Gracz zobowiazuje si do nie handlowania midzy innymi grami.

14. Gracz zobowiazuje si do przestrzegania zasad fair play. Za nie stosowanie si do tych zasad, gracz moe otrzyma kare stosown do przewinienia.

15. Gracz zobowiazuje si do nie ustawiania walk uytkownikw, walk klanowych, wojen midzy wyspami.

16. Wymian midzywiatowych mona dokonywa jedynie przez Urzd Celny. Wszystkie inne prby wymian za porednictwem bazaru, butikw, a take midzywiatowa sprzeda i wymiana przedmiotw jest zabroniona. Jednoczenie administracja zastrzega, e punkt ten nie stanowi przyzwolenia na zakadanie kont satelitarnych, ktrych istnienia celem jest jedynie wspomagania gwnego konta matczynego na jednym ze wiatw. Wykrycie konta, ktre suy w gwnej mierze zarabianiu na konto dodatkowe (to jest np. tylko eksploracja i handel, a nastpnie przesyanie zgromadzonych funduszy) bdzie skutkowa kasacj wszystkich kont gracza!!!.


4 Moderatorzy

1. Gwnym zadaniem moderatora jest czuwanie nad porzdkiem na forum oraz w boxie.

2. Moderator ma moliwo:

 • Wysyania upomnie graczom

 • Zabierania pienidzy graczom

 • Blokowania dostpu do boxa graczom

 • Blokowania dostpu do gry graczom

 • Zabierania punktw energii

 • Sprowadzania uytkownika do miasta

 • Zabierania caego ycia graczowi

 • Samo uleczania

 • Moderacji forum i boxa

3. Moderator jest zobowizany do:

 • Utrzymywania porzdku;

 • Nakadania kar tylko w sytuacjach krytycznych, wedle wasnego uznania;

 • agodzenia konfliktw midzy graczami;

 • Nie naduywania wadzy;

 • Udzielania w miar moliwoci wszelkiej pomocy technicznej, ewentualnego przekazania problemw wyej, do administratora;

 • Pomocy pocztkujcym w objanieniu na "na czym to wszystko polega" :)

 • Poprzez helpdesk rozwizywania problemw niewymagajcych reakcji administratora.

4. Moderator powinien odznacza si pewn dojrzaoci i duym zdystansowaniem do otrzymanej przez niego wadzy.

5. Moderatorem moe zosta osoba szczeglnie aktywna w wiecie gry, cieszca si zaufaniem administratorw; osoba, ktra zasuya si dla gry.

6. Moderatorw naley szanowa i nie dyskutowa w sprawie naoonych kar. W szczeglnych wypadkach 'napastowania' dopuszcza si trwae usunicie konta osb zaangaowanych w w proceder.

7. Wybrani moderatorzy mog mie moliwo usuwania konta.


5 Administratorzy

1. Administratorzy, jako i s rwnie wacicielami serwisu, inwestujcymi w jego rozwj swj czas i pienidze, stoj ponad regulaminem.

2. Administratorzy nie musz si tumaczy ze swojego postpowania, ich decyzja jest nieodwoalna.


6 Zaalenia i skargi

1. Wszystkie zaalenia zwizane z gr i jej funkcjonowaniem (niezaliczenie skarbu, broni etc.) w 95% bd ignorowane.

2. Wszystkie sprawy zwizane z gr naley przesya tylko i wycznie drog e-mailow na gwne konto administratora [email protected].


7 Rozgrywka i bug report

1. Gra zostaa tak zaprogramowana, e oszustwo w obrbie jednego konta jest wyeliminowane, ale mog zdarza si wyjtki, dlatego naley to jak najszybciej zgosi.

2. Gracz, ktry odkryje bug w grze umoliwiajcy mu czerpanie korzyci powinien jak najszybciej zgosi go administratorowi, ktry zobowizany jest jak najszybciej go naprawi. Gracz, ktry bdzie ukrywa dziur i czerpa z niej korzyci, a wyjdzie to na jaw poniesie tego surowe konsekwencje w obrbie wiata gry.

3. Jeden gracz moe posiada tylko jedno konto. W przypadku wykrycia korzystania przez gracza z kilku kont w celu czerpania korzyci materialnych (np. eksploracja wiata na jednym, pomniejszym koncie i wysyanie znalezionych przedmiotw na konto gwne) wszystkie konta zostaj nie zablokowane, a usunite bez wyjtkw.

4. Podkadanie si, czyli celowe zdejmowanie broni, zbroi, aby inny gracz mg nabi sobie level atakujc nas jest zabronione.

5. Zabrania si korzystania z programw, oraz metod ktre ami zasady fair play (np. autorefresh, boty). Wszelkie takie naduycia zostan wykryte. Uytkownik poniesie surowe konsekwencje.

6. W przypadku zbanowania lub zaprzestania gry przez gracza jego itemy nawet po przesaniu innej osobie zostaj usuwane.

7. Rzeczy na bazarze trzymane duej niz 7 dni mog by bezpowrotnie usunite. Waciciel jest zobowizany do pilnowania tego terminu oraz o odpowiednie ich wyjcie z bazaru lub dokoczenie transakcji przed upywem tego czasu.

8. Dwch graczy, bd na jednym wiecie, moe korzysta z 1 komputera (to samo IP), tylko w przypadku zarejestrowania obu kont do blokady interakcji miedzy sob. (Moe by dokonana przez kadego moderatora, takie konta maja zablokowan moliwo przesyania, walk, kupowania midzy sob oraz innych).


8 Komunikacja

1. Komunikacja w wiecie gry odbywa si poprzez box (chat) gwny, forum, wiadomoci prywatne, wiadomoci na stronie uytkownika i box klanowy.

2. We wszystkich wyej wymienionych moduach naley przestrzega zasad netykiety.

3. Box i forum kontrolowane s przez moderatorw.

4. Zabronione jest spamowanie oraz jakikolwiek sposb utrudniajcy odczytywanie informacji.

5. Zakaz reklamowania rzeczy umieszczonych na bazarze i w ogle jakichkolwiek dbr i usug zwizanych z Crimson Creation.

6. Zakaz notorycznego proszenia innych o pomoc 'materialn' w grze.

7. Zakaz wysyania na box przebiegu walki (kara 5 tys).


9 Likwidacja gry i dane osobowe

1. Wraz z likwidacj gry, wszystkie przechowywane dane osobowe bd usunite.

2. Dane osobowe przechowywane w naszych bazach dany nie s wykorzystywane poza obrbem strony, oraz podczas przesyania drog elektroniczna informacji zwizanych z gr.

3. Koniec gry nie jest ustalony. W razie ewentualnego koca, gracze zostana powiadomieniu z jak najwikszym wyprzedzeniem.

4. Zgodnie z ustaw z dnia 26.08.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o wiadczeniu usug drog elektroniczn, od 10 marca 2003 roku wymagana jest zgoda adresata na otrzymywanie informacji drog elektroniczn. Biorc czynny udzia w grze oraz przez 30 dni od ostratniego logowania, gracz zgadza si otrzymywa drog elektroniczna informacji zwizanych z gr.

5. Na probe gracza, administratorzy zaprzestan przesyania wiadomoci drog elektroniczna.


10 Punkty specjalne

1. Zakaz kupowania w butiku krlewskim za porednictwem innych graczy celem ominicia limitu czasowego.


2. Zakaz przyjmowania sprztu, zota i czegokolwiek od gracza, ktry koczy gre.


3. Zakaz przyjmowania dotacji przez klan od gracza koczcego gre.


4. Sprzt nalecy do gracza koczcego gr jest z gry usuwany. Podobnie dzieje si ze zgromadzonym przez niego kapitaem. Kady gracz lub klan, ktry bdzie przyjmowa dobra i zoto od gracza koczcego gre bdzie ukarany.


22 Paragraf dwadziecia dwa

1. Gracz, ktry dziaa na szkod gry, graczy jak i Crimson InterActive s.c. moe mie trwale zablokowany dostp do serwera CC i/lub zbanowane konto.


11 Zmiany regulaminu

1. Administratorzy serwisu zastrzegaj sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. Zmiany w regulaminie obowizuj z chwil opublikowania nowego regulaminu na tej stronie.

3. Informacje oraz prawa/zakazy umieszczane w news'ach lub komunikatach, s rwnoprawne z prawami w regulaminie.Wyjanienie niektrych poj dostpne jest w Instrukcji do gry (Manual)Ostatnia modyfikacja 29-01-2023 00:00